no-img
دانلود طرح توجیهی

گزارش کارآموزی در قسمت تعميرات نگهداري شركت ارتباط سپهر - دانلود طرح توجیهی


دانلود طرح توجیهی

ادامه مطلب

گزارش کارآموزی در قسمت تعمیرات نگهداری شرکت ارتباط سپهر
zip
تیر ۳۰, ۱۳۹۳

گزارش کارآموزی در قسمت تعمیرات نگهداری شرکت ارتباط سپهر


گزارش کارآموزی در قسمت تعمیرات نگهداری شرکت ارتباط سپهر مناسب رشته مدیریت صنعتی

خلاصه ای از گزارش کارآموزی در قسمت تعمیرات نگهداری شرکت ارتباط سپهر :

نگهداری و تعمیرات ((نت)) در مفهوم مهم و دو مقوله اساسی هستند که تحقق و عمل بدانها موجبات بقا و تداوم خطوط تولید و کاهش هزینه ها را فراهم می آورند. با پیچیده تر شدن وسایل و امکاناتی که انسان برای نیازهای روز افزون خود بکار می گیرد، امر استفاده بهینه و نیز اقتصادی بودن این وسایل و امکانات بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

روشهای پیچیده تولید و امکانات و ماشین آلاتی که در این مورد از آنها صورت گرفته و کارایی آنها را تا جایی که ممکن است افزایش داده، عمر آنها را بالا برود و از این رهگذر
هزینه های کل مربوطه قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد. در جهان صنعت امروز موضوع رقابت و تفسیر بازار بیش از پیش مطرح است و کیفیت بالا و قیمت مناسب محصولات است که توان مطرح شدن در میدان رقابت و مسابقه را می باشند. در غیر اینصورت طرح تولید محکوم به مناسب ارتباطات و ارتباطات ودر راس آنها هواپیماها و ماهواره و موشکها، پس از تحقق و در صد شخصی از قابلیت اطمینان قادر به انجام ماموریتهای حساس خود هستند. عملکرد صحیح چندین هزار قطعه مکانیکی، الکتریکی و… دارای قابلیت اعتمادی اعتمادی و اطمینانی هستند؟ آیا با خراب شدن آنی یک قطعه از هواپیما های در حال پرواز یا موشک در حین ماموریت و یا سفینه ای در فضاست ماموریت آنها به کلی مختل می گردد؟ بدیهی است که جواب این سوال منفی است چرا که برای جلوگیری از انهدام چنین سیستمهای قطعا روشهای و اصولی تکنیکی قابل پیاده کردن هستند…..

 

گزارش کارآموزی در قسمت تعمیرات نگهداری رشته مدیریت صنعتی حاوی مطالب زیر میباشد :

پیش گفتار:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

فصل اول

۱-۱: تاریخچه شرکت ارتباط سپهر………………………………………………………………………………………………………. ۴

فصل دوم

۲-۱ : تعریف برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات ………………………………………………………… ۵

۲-۲ هدف از P.M چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………………… ۶

۲-۲-۱ : مراحل ایجاد برنامه ………………………………………………………………………………………………………………… ۷

۲-۲-۲- اهداف و مقاصد در P.M………………………………………………………………………………………………………. 7

۲-۲-۳- برنامه ها (طرحها) جهت رسیدن به اهداف P.M…………………………………………………………….. 8

۲-۳- نقش برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در کارخانجات …………………………………………………………. ۹

۲-۴- لزوم استفاده از سیستم برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در تولید…………………………………….. ۱۱

۲-۵ : نیاز مبرم صنایع به P.M در کارخانه :……………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۶- نتایج حاصل از P.M در کارخانه……………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۷- از کار افتادگی در برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات………………………………………………………………. ۱۳

۲-۸ : معایب ناشی از نداشتن سیستم نگهداری و تعمیرات :………………………………………………………….. ۱۵

۲-۹ – علائم فقدان سیستم نگهداری و تعمیرات : ………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱۰- انواع فعالیتهای نگهداری و تعمیرات :…………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱۱- انواع روش های نگهداری و تعمیرات :……………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱۱-۱- نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود :………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱۱-۲- نگهداری و تعمیرات اصلاحی :……………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱۱-۳ : نگهداری و تعمیرات پیشگیری :…………………………………………………………………………………………. ۲۲

۲-۱۲- نگهداری و تعمیرات وضعی………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۱۳: نگهداری و تعمیرات کنترلی……………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۱۴: نگهداری و تعمیرات زمان بندی شده………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۵- نگرشی بر اجزای سیستم های مدیریت نگهداری و تعمیرات…………………………………………….. ۲۵

۲-۱۶- وظایف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱۷- سازماندهی :……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۸- سیستم ها برای مدیریت نگهداری و تعمیرات :……………………………………………………………………. ۲۷

۲-۱۹ – سیستم تشخیص نگهداری و تعمیرات ………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۲۰- مهارت کارگران و فعال سازی مدیریت نگهداری وتعمیرات………………………………………………. ۳۱

۲-۲۱- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۲۲- تئوریهای تعمیرات و نگهداری :……………………………………………………………………………………………….. ۳۸

فصل سوم

۳-۱- چارت سازمانی شرکت : …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۲- چارت P.M شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۳- چگونگی به اجرا درآوردن P.M در شرکت ریخته گری قطعات آلومینیوم ایران خودرو… ۵۶

۳-۴- تبیین و شناخت تغییرات نگهداری موجود کارخانه :…………………………………………………………….. ۵۷

۳-۵- وظایف بخش تعمیرات و نگهداری (P.M)……………………………………………………………………………… 63

۳-۶- وضعیت موجود P.M شرکت …………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۷- وضعیت موجود پرسنل تعمیرات و نگهداری کارخانه :………………………………………………………….. ۶۵

۳-۸- شرح وظایف پرسنل نگهداری و تعمیر :……………………………………………………………………………………. ۶۵

۳-۹- شرح وظایف مدیر واحد فنی …………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۱۰- شرح وظایف مدیر واحد P.M………………………………………………………………………………………………… 68

۳-۱۱- شرح وظایف رئیس بازرس فنی ………………………………………………………………………………………………. ۶۹

۳-۱۲- مسئول سرویس و نگهداری ……………………………………………………………………………………………………. ۷۰

۳-۱۳- تعریف شغل و شرح وظائف رئیس قسمت تعمیرات: ………………………………………………………….. ۷۱

۳-۱۴- مصاحبه با رئیس بخش تعمیرات و نگهداری :………………………………………………………………………. ۷۲

۳-۱۵-تعریف شغل و شرح وظائف مکانیک………………………………………………………………………………………… ۷۲

۳-۱۶- ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات بر مبنای نوع کار و وظیفه : ………………………………….. ۷۴

۳-۱۷- روش اجرایی سفارش قطعات یدکی ماشین آلات……………………………………………………………….. ۷۶

۳- ۱۸- روش اجرایی تعمیرات شش ماهه………………………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۱۹- روش اجرایی تعمیرات در زمان سرویس P.M…………………………………………………………………….. 88

۳-۲۰- روشهای اجرایی برنامه سالیانه سرویس و نگهداری دستگاهها…………………….. ۹۱

۳-۲۱- روش اجرایی تعمیـرات اضطـراری………………………………………………………………………………………….. ۹۶

۳-۲۲- روش اجرایی سرویس نگهـداری و تعمیـرات………………………………………………………………………… ۱۰۲

۳-۲۳- روش اجرایی تعمیـرات پایان هفتـه……………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۳-۲۴- روش اجرایی دستورالعمل تهیه برنامه تغییرات برنامه ای…………………………………………………… ۱۱۳

۳-۲۵- روش اجـرایی دستورالعمل پر کردن کارت تعمیرات………………………………….. ۱۱۵

۳-۲۶- روش اجرایی دستورالعمل تدوین برنامه سرویس نگهداری دستگاهها…………. ۱۱۶

۳-۲۷- روش اجرایی دستورالعمل تهیه لیست تعمیرات برنامه ای………………………….. ۱۱۸

۳-۲۸- روش اجرایی اقدام اصلاحی و پیشگیرانه……………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۳-۲۹- روش اجرایی تبادل اطلاعات فنی با سازندگان و فروشندگان داخلی و خارجی  ۱۲۳

۳-۳۰- روش اجرایی تعمیرات قالب و قطعات و ماشین آلات…………………………………………………………. ۱۲۶

۳-۳۱- سوالات مطرح شده در خصوص بخش تعمیرات و نگهداری شرکت ریخته گری قطعات آلومینیوم

ارتباط سپهر………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۳-۳۲- سیستم اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات…………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۳۳-   تعریف سیستم اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۳۴-   انواع سیستم های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۳-۳۵- متولوژی چیست ؟…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۷

۳-۳۵-۱- انواع متولوژیهای طراحی سیستم :……………………………………………………………………………………. ۱۳۸

۳-۳۵-۲- انواع روشهای ساخت یافته :………………………………………………………………………………………………… ۱۳۸

۳-۳۶- نمودارهای جریان داده فیزیکی :…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸

۳-۳۷- علائم مورد نیاز D.F.D…………………………………………………………………………………………………………… 139

۳-۳۸- نمودار مفهومی D.F.D وضعیت موجود………………………………………………………………………………. ۱۴۰

روغنکاری دستی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

روغنکاری با تفنگهای گریسکاری قدرتی…………………………………………………………………………………………….. ۱۴۸

سیستم مرکزی فشار روغن……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۸

روغنکاری قطره ای………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹

۳-۳۹-۳- برنامه ریزی زمانی روغنکاری……………………………………………………………………………………………… ۱۴۹

۳-۳۹-۴- پرسنل روغنکاری و مشخصات خاصه آنها………………………………………………………………………… ۱۵۱

۳-۳۹-۵- علل از کار افتادگی به واسطه سرویس و روغنکاری نامناسب……………………………………….. ۱۵۳

۳-۳۹-۶- برگ درخواست تعمیرات (اصلاحی- اضطراری)……………………………………………………………… ۱۵۸

۳-۳۹-۷- کارت مشخصات فنی دستگاه :………………………………………………………………………………………….. ۱۶۳

۳- ۳۹-۸ – فرم سالیانه تعمیرات و نگهداری……………………………………………………………………………………… ۱۶۴

۳-۳۹-۹- فرم انبار و خدمات فنی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶۷

۳-۳۹-۱۰- فرم سفارش و دستور کار تعمیرات:………………………………………………………………………………… ۱۶۸

۳-۳۹-۱۱- فرم گزارش هفتگی کارهای تعمیراتی در زمان سرویس P.M ……………………………….. 172

۳-۳۹-۱۲- فرم برنامه هفتگی سرویس و نگهداری…………………………………………………………………………… ۱۷۵

۳-۳۹-۱۳- کارت تعمیرات……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷۷

۳-۳۹- ۱۴- برگ درخواست لوازم یدکی از انبار……………………………………………………………………………….. ۱۸۰

۳-۳۹-۱۵- فرم گزارش توقف فنی ماشین آلات……………………………………………………………………………….. ۱۸۳

۳-۴۰- وضعیت تعمیرات و نگهداری دستگاه های موجود (فعلی) شرکت:…………………………………… ۱۸۵

۳-۴۰-۱- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اکسترودر …………………………………………………………………… ۱۸۶

۳-۴۰-۲- خلاصه ای از وضعیت دستگاه اینجکشن ۸۰ تن:……………………………………………………………… ۱۸۶

۳-۴۰-۳- خلاصه ای از وضعیت دستگاه پرس ۱۶۰ تن:…………………………………………………………………… ۱۸۷

۳-۴۱-   فرم شناسنامه دستگاه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۷

فصل چهارم

۴-۱- ضرورت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری ……………………………………………………………………………….. ۱۹۱

۴-۲- هماهنگی بین بخش تولید و بخش نگهداری و تعمیرات……………………………………………………….. ۱۹۳

۴-۳- زمان بندی نگهداری و تعمیر پیشگیری…………………………………………………………………………………… ۱۹۴

۴-۴ – اولویت بندی:……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹۵

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹۷

 

 

فرمت فایل : word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :۲۰۱

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

1500 تومان – خرید


درباره نویسنده

admin 987 نوشته در دانلود طرح توجیهی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.