no-img
دانلود طرح توجیهی

گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر اراک - دانلود طرح توجیهی


دانلود طرح توجیهی

ادامه مطلب

گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر اراک
zip
مرداد ۲۹, ۱۳۹۳

گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر اراک


دانلود گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر اراک مناسب برای رشته شیمی و مهندسی پتروشیمی

خلاصه ای از گزارش کارآموزی :

متنی که در زیر میخوانید بخشی از گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر اراک میباشد که پیشگفتاریست برای ورود به بحث های لیست شده در زیر :

استاندارد ” پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی –ویژگی ها” نخستین بار در سال ۱۳۵۳ تهیه شد . این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوط برای دومین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سیصد و پنجمین جلسه کمیته ملی استاندارد شیمیایی و پلیمر مورخ ۲۶/۱۲/۸۲ تصویب شد . اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استاندارد ارائه شود ، در تجدید نظر بعدی مورد توجه قرارخواهد گرفت . بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ملی ایران باید همواره ازآخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.

درتهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود ….

 

[parspalpaiddownloads id=”921″]

 

گزارش کارآموزی در شرکت لوله گستر اراک حاوی مطالب زیر میباشد :

 • آشنایی با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
 • پیش گفتار
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ویژگی ها
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • تعاریف و اصطلاحات
 • نقیصه
 • رفتار چقرمه
 • رفتار شکننده
 • قطر خارجی اسمی ، dn
 • قطر خارجی متوسط
 • حداقل قطر خارجی متوسط
 • ضخامت جداره در هر نقطه ،
 • دو پهنی
 • ضخامت جداره در هر نقطه ،
 • حداقل ضخامت جداره،
 • حداکثر ضخامت جداره،
 • ضخامت متوسط جداره،
 • ضخامت اسمی جداره
 • حداکثر فشار کاری مجاز
 • فشار اسمی، PN
 • حد پایین اطمینان
 • حداقل استحکام موردنیاز MRS
 • ضریب طراحی C
 • نسبت ابعاد استانداردSDR
 • تنش هیدرواستاتیک
 • مواد اولیه
 • ویژگی های مواد اولیه
 • دسته بندی مواد اولیه
 • وضعیت ظاهری
 • ابعاد و رواداری ابعاد لوله
 • رواداری ابعاد
 • طول لوله
 • جدول
 • درصد پراکنش و توازیع دوده در لوله
 • فشار کاری مجاز در دماهای مختلف
 • آزمون فشارترکیدگی
 • تجدید نظر
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه
 • مورد استفاده ویژگی ها
 • پیش گفتار
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی مواداولیه
 • مورد استفاده ویژگی ها
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • مواد پلی اتیلنی
 • دوده
 • مقومت هیدواستاتیک دراز مدت در ۲۰ درجه سلسیوس
 • حد پایین اطمینان در ۲۰ درجه سلسیوس
 • حداقل استحکام مورد نیاز
 • ضریب طراحی
 • تنش طراحی
 • دسته بندی
 • جدول
 • ویژگی های مواد اولیه
 • چگالی
 • نرخ جریان مذاب
 • درصد پراکندگی و توزیع دوده
 • درصد وزنی
 • پراکندگی دوده
 • توزیع دوده
 • مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی
 • پایداری حرارتی
 • پیش گفتار
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری
 • ابعاد- روش آزمون
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • کلیات
 • تهیه نمونه ها
 • شرایط تثبیت آزمونه
 • اندازه گیری ضخامت دیواره
 • وسیله اندازه گیری
 • روش اندازه گیری
 • محاسبات
 • اندازه گیری قطر متوسط خارجی (dm)
 • وسیله اندازه گیری
 • روش اندازه گیری
 • اندازه گیری دو پهنی
 • وسیله اندازه گیری
 • روش کار
 • اندازه گیری طول لوله
 • وسیله اندازه گیری
 • روش اندازه گیری
 • گزارش نتایج
 • گزارش آزمون
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری
 • مقدار دوده – روش آزمون
 • پیش گفتار
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری
 • مقدار دوده – روش آزمون
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • وسایل مورد نیاز
 • کوره الکتریکی
 • در پوش
 • ظرف احتراق
 • ترموکوپل آهن – کنستانتین
 • جریان سنج
 • تله
 • لوله خشک کن
 • دسیگاتور
 • چراغ بونسن
 • ترازوی آنالیتیک دقیق کالیبره شده
 • معرفهای شیمیایی ومواد لازم
 • روش آزمون
 • اندازه گیری مقدار خاکستر
 • محاسبات
 • پیش گفتار
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – اندازه گیری
 • بازگشت حرارتی – روش آزمون
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن
 • وسایل مورد نیاز
 • آزمونه ها
 • آماده سازی
 • روش آزمون
 • اندازه گیری بازگشت ناشی از حرارت در جهت طول در گرمخانه مجهز به فن
 • وسایل مورد نیاز
 • آزمونه ها
 • آماده سازی
 • روش آزمون
 • بیان نتایج
 • گزارش آزمون
 • پیش گفتار
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – ارزیابی
 • مقاومت و رفتارترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی – روش آزمون
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • اساس آزمون
 • شرایط و عوامل مؤثر در آزمون
 • وسایل
 • درپوشهای انتهایی
 • پایه یا آویز
 • مخزن
 • وسیله ایجاد فشار
 • دماسنج
 • زمان سنج
 • ضخامت سنج
 • وسیله اندازه گیری قطری متوسط خارجی
 • تهیه آزمونه ها
 • نمونه برداری
 • طول آزاد آزمونه ها(۱۰)
 • تعداد آزمونه ها
 • کالیبراسیون دستگاه و محاسبه فشار آزمون
 • کالیبراسیون دستگاه
 • محاسبه فشار آزمون
 • آماده سازی آزمونه ها
 • روش کار
 • گزارش آزمون
 • آبرسانی – اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک گرما نرم – روش آزمون
 • پیش گفتار
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی
 • هدف و دامنه کاربرد
 • هدف ازتدوین این استاندارد
 • چگالی وچگالی نسبی
 • چگالی پلاستیکها به روش تهیه آزمونه ها بستگی دارد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • چگالی Pt
 • چگالی نسبی
 • جدول
 • تعداد آزمونه
 • آماده سازی آزمونه
 • روش های آزمون
 • روش الف
 • روش ب
 • روش ج
 • روش د
 • گزارش آزمون
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی
 • چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
 • پیش گفتار
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – بررسی
 • چگونگی پراکنش دوده – روش آزمون
 • هدف و دامنه کاربرد
 • وسایل مورد نیاز
 • بیان نتایج
 • روش کار
 • روش الف
 • روش ب
 • گزارش آزمون
 • پیش گفتار
 • پلاستیک ها – لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی – مقاومت
 • در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی – روش آزمون
 • هدف و دامنه کاربرد
 • مراجع الزامی
 • اصطلاحات و تعاریف
 • اهمیت آزمون
 • وسایل مورد نیاز آزمون
 • قالب
 • دستگاه شیارزن
 • نگهدارنده آزمونه
 • لوله آزمایش
 • حمام با دمای ثابت
 • ورق آلومینیوم
 • چوب پنبه
 • سینی
 • زار انتقال
 • گیره
 • مواد لازم
 • تهیه آزمونه
 • روش آزمون
 • گزارش آزمون
 • جدول
 • منابع

 

فرمت فایل : word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : ۱۰۹

برای خرید بر روی دکمه خرید پایین کلیک کنید

12000 تومان – خرید


درباره نویسنده

admin 987 نوشته در دانلود طرح توجیهی دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.